COACHING | FORMACIONS | TALLERS

Serveis específics

2021_11MAN_ANNA_BUIRA_56
ONE TO ONE

Coaching individual

Sessions individuals, 1 a 1. Son processos que acostumen a durar entre 6 i 10 sessions de 60’ cada una. Els objectius poden ser aquells que tu desitgis podent incloure des de temes personals fins a professionals.
vaixell
EL ROL PROFESSIONAL

Coaching executiu

Sessions individuals dins del marc empresarial, organitzacional, professional. Els objectius del procés de coaching acostumen a marcar-se en una tríada on l'empresa, el professional i el coach acorden els objectius a aconseguir en les sessions de coaching. Acostumen a estar relacionats amb la millora d'aspectes com la definició i integració del rol professional, millora de les capacitats com a líder i adquirir noves eines, la comunicació dins de l'equip, validar o recuperar la confiança en el rol, millorar resultats empresarials... acompanymanet en processos de canvi, transformació de cultura, missió, visió, valors... acompanyament de processos de canvi (lideratge d'equips de nova creació, equips directius, transformació de cultura i organitzacions, alineament, propòsit, missió, visió, valors).
2021_11MAN_ANNA_BUIRA_53
EL CANVI EN COMÚ

Coaching sistèmic d'equips

Sessions de coaching d'equips o grups de persones que treballen juntes. En aquestes sessions grupals es poden treballar aspectes com la cohesió de l'equip, l'empatia, la comunicació, el compromís... els rols i funcions dins de l'equip, buscar l'alineament amb els valors de l'organització, dissenyar un pla d'acció pel futur... Acompanyament de processos de canvi (equips de nova creació, equips directius, transformació de cultura i organitzacions, alineament, propòsit, missió, visió, valors).
2021_11MAN_ANNA_BUIRA_68
PERSONALITZATS

Tallers i formacions

Sessions dissenyades de manera personalitzada per aconseguir els objectius necessaris. Poden ser sessions temàtiques de desenvolupament de “soft skills”, a eines per millorar el lideratge, comunicació, missió i valors, propòsit, reunions efectives... Poden ser tallers independents o formacions de curta, mitjana o llarga durada. També s'ofereix la possibilitat de realitzar formacions que siguin bonificades a través de FUNDAE.